پایگاه اطلاع رسانی عزاداری سنتی و تعزیه خوانی حبیب آباد برخوار

امام خمینی (ره) : کربلا و فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک سنتی آن حفظ شود

پایگاه اطلاع رسانی عزاداری سنتی و تعزیه خوانی حبیب آباد برخوار

امام خمینی (ره) : کربلا و فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک سنتی آن حفظ شود

پایگاه اطلاع رسانی عزاداری سنتی و تعزیه خوانی حبیب آباد برخوار

مقام معظم رهبری:

در مجــالس عـــزاداری مــاه محـرم ‚ این سـه
ویــژگی ‚ باید وجـود داشته باشد:

1) عــــــاطفــه را نسبـــت بــه حسیـــن بـــن
علـی و خــــانــدان پیغمبر‚ علیهـم صلواه الله‚
بیشتـر کند.( علقه و رابطه و پیـوند عاطفی را
باید مستحکم تر سازد.چون رابطه ی عاطفی‚
یک رابطه یبسیار ذی قیمت است.
2) نسبت بــه حادثه ی عاشورا‚ باید دید روشن
و واضحـــی به مســـتمع بـــدهد.
۳) نسبت بــه معارف دیـن ‚ هـم ایجاد معرفت
و هم ایجاد ایمان و لو به نحو کمی کند.

هدف این وبلاگ تأکید بر تعزیـه خـوانـی سنتی
و تـرویج ایـن هنـر اصیـل اسلامی با عنایت به
منویات مقـام عظمــای ولایت و مـراجع عظـام
تقلید است. از عـزیـزان علاقه مند به این هنـر
دعـوت می شـود بـا نظــرات سازنده خویش ما
را در تـرویج تعزیـه سنتی و جلوگیـری از آسیب
های این هنر یاری فرمایید.

پایگاه اطلاع رسانی تعزیه خوانی سنتی شهر حبیب آباد برخوار استان اصفهان

۲۳آذر

ابول‌مشدی، علیرضا (1383). شور عاشقان حسینی در شوش دانیال نبی (ع(
احترامی، منوچهر (1385). طن‍ز در ادب‍ی‍ات‌ ت‍ع‍زی‍ه. تهران: انتشارات سوره مهر.
اردلان حمیدرضا، (1388). مجموعه مقالات نمایش‌های آیینی و سنتی. تهران: انتشارات نمایش.
افشاری، منصور (1383). ب‍ا ک‍اروان‌ ت‍ع‍زی‍ه‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ در رض‍وان‍ش‍ه‍ر. اصفهان: نشر یکتا.
اکبرلو، منوچهر (1386). نمایش ماوراء. تهران: انتشارات حوا.
ایزدی، علی (1386). شکل‌گیری تعزیه در ایران – تعزیه سیار اراک و مقایسه با تاترواگن ایتالیا. اراک: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. 
بکتاش، مایل و غفاری، فرخ (1383). ت‍ئات‍ر ای‍ران‍ی: س‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌ ت‍ع‍زی‍ه. چاپ دوم. تهران: نشر قطره.
‌بلوکباشی علی (1390).تعزیه‌خوانی: حدیث قدسی مصایب در نمایش آیینی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
بلوکباشی، علی (1381). نخل‌گردانی: نمایش تمثیلی از جاودانگی حیات شهیدان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
پهلوان، کیوان و حسینی، احمد (1387). موسیقی و تعزیه در ایران. تهران: آرون.
تاجیک علیرضا و عطری سیده‌زهرا (1390). آیین‌های عزاداری محرم در شهرستان ورامین: پژوهش مردم‌شناسی پیرامون شیوه‌ آیین‌‌های عاشورایی و پیشینه آن در شهرستان ورامین. قم: مهرامیرالمومنین.
تقیان، لاله و فتحعلی بیگی، داود (1388). شاه غریب: پژوهشی در تغزیه‌های رضوی. تهران: انتشارات نمایش.
تقیان، لاله (1374). درب‍اره‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و تئ‍ات‍ر. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز.
چ‍رول‍ی، انریکو و روسی اتو (1368). ‌ف‍ه‍رست ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ای‍ران‍ی‌؛ م‍ض‍ب‍وط در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ وات‍ی‍ک‍ان. ترجمه جابر عناصری. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر.
چ‍ل‍ک‍ووس‍ک‍ی پ‍ی‍ت‍ر.ج‍ی (1384). ت‍ع‍زی‍ه‌: آی‍ی‍ن‌ و ن‍م‍ای‍ش‌ در ای‍ران. ترجمه داود حاتمی. چاپ دوم. تهران: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا (س‍م‍ت‌).‏‫‏‏
‌خدوم جمیلی، عباس (1385). تعزیه در عراق و چند کشور اسلامی: مطالعه‌ای در خصوص ارزش‌های ادبی، اجتماعی و سیاسی تعزیه. ترجمه مجید سرسنگی. تهران: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) فرهنگستان هنر.
خ‍اک‍ی، م‍ح‍م‍درض‍ا (1381). ج‍ن‍گ‌شع‍اع‌: ت‍ع‍زی‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ک. تهران: گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ه‍ن‍ری ت‍ص‍ح‍ی‍ح.
خودزکو، الکساندر (1387). جنگ شهادت. ترجمه و تدوین جعفر خمامی‌زاده. ‏ رشت: نشر بلور.
دهقانی، حسین (1387). تعزیه در بوشهر. تهران: طلوع دانش.
ذوقی حسینی، الهه (1392). معماری تکایای ایرانی. تهران: طحان.
رحیمی، امان (1389). کودک و تعزیه. تهران: انتشارات حوا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
ستاری، جلال (1386). زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران. تهران: نشر مرکز.
س‍ت‍اری ج‍لال (1379). ‏‫پ‍رده‌ه‍ای‌ بازی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ درب‍اره‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ئ‍ات‍ر. تهران: نشر میترا.
شاه‌علیزادگان، بابک (1388). امکانات فنی در تئاتر ایران (صحنه، نور، صدا، دکور، لباس و آکسسوار) از تکیه دولت تا امروز (1250 - 1385 شمسی). تهران: انتشارات خانه تئاتر.
شهیدی، عنایت‌الله (1380). پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا آخ‍ر دوره‌ ق‍اج‍ار در ت‍ه‍ران. ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پژوهش‌های‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران.
شیر‌محمدی، اصغر (1385). تعزیه‌نامه: با تاکید بر تشخیص ردیف‌های آوازی ایران. تهران: آوای نور.
صالح‌پور، اردشیر (1385).‏ بنفشه‌های سوگوار: پژوهشی در انطباق نسخ مجالس شبیه‌خوانی ظهر عاشورا. تهران: انتشارات حوا.
ص‍ال‍ح‍ی‌ راد، حسن (1380). م‍ج‍ال‍س‌ ت‍ع‍زی‍ه‌. چاپ دوم. تهران: انتشارات سروش.
عرفان، حیدر (1379). ت‍ع‍زی‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر. شیراز: نوید شیراز.
عزیزی، محمود (1387). تعزیه از نگاه مستشرقان. تهران: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) فرهنگستان هنر.
عزیزی، محمود (1385). همسرایی مختار و حر. تهران: انتشارات انجمن نمایش.
عناصری، جابر (1382). س‍ل‍طان‌ ک‍رب‍لا: ش‍رح‌ واق‍ع‍ه‌ ع‍اش‍ورا و آی‍ی‍ن‌ه‍ای‌ س‍وگ‍واری‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) در ای‍ران. تهران: زرین و سیمین.
‌عناصری، جابر (1381). جنگ تعزیه از مدینه، تا مدینه: مجموعه چهل مجلس شبیه خوانی. تهران نشر کیومرث.
عناصری، جابر (1366). درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ی‍ای‍ش‌ در ای‍ران. تهران: ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌.
ع‍ن‍اص‍ری، جابر (1365). ‌ت‍ع‍زی‍ه‌: ن‍م‍ای‍ش‌ م‍ص‍ی‍ب‍ت. تهران بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی.
کاظمی سمانه، (1387). میرعزا کاشانی در قلمرو تعزیه. تهران: سوره مهر.
گلی زواره، غلامرضا (1382). از م‍رث‍ی‍ه‌ ت‍ا ت‍ع‍زی‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ آن‌ ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از اش‍ع‍ار. قم: انتشارات ح‍س‍ن‍ی‍ن‌.
گلی زواره، غلامرضا (1379). ک‍ن‍دوک‍اوی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی. قم: نشر مهراس.
‌گلی زواره، غلامرضا (1375). ارزی‍اب‍ی‌ س‍وگ‍واری‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی. تهران:‌ م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. 
فتحعلی‌بیگی، داود و دریایی، مهدی (1388). تعزیه‌های رضوی. تهران انتشارات نمایش.
فتحعلی‌بیگی، داود (1386). تعبیه: مجالس شبیه‌خوانی. ویرایش هوشنگ هیهاوند. تهران: انتشارات نمایش.
فتحعلی‌بیگی، داود و فیاض، هاشم (1382). دفتر تعزیه: جلد 1 و 2. تهران: انتشارات انجمن نمایش.
فتحعلی‌بیگی، داود (1382). جنگ تعزیه حضرت زینب. تهران: انتشارات نمایش.
فتحعلی‌بیگی، داود و ناصربخت، محمدحسین (1378). م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ج‍ال‍س‌ تعزیه ت‍ول‍د ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) وداع‌ م‍دی‍ن‍ه‌ و ح‍ج‌ ب‍دل‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ره. تهران: انتشارات نمایش.
فخاری، حسن (1387). رهگذر عشق: مجالس تعزیه. تهران: سوره مهر.
فیاض، هاشم (1380). دفتر تعزیه: جلد 5. تهران: انتشارات نمایش.
قاسمخان، علیرضا. (1386). شبیه و آینه: مجموعه عکس‌های تعزیه ایران در دوره قاجار. تهران: روزنه.
محجوب، محمدجعفر (1355). جنگ شهادت: مجموعه 33 مجلس تعزیه. شیراز: انتشارات سازمان جشن هنر شیراز.
محمدزاده‌هروی مهتاب (1391). محرم در سرزمین‌های اسلامی. تهران: نورمحبت.
م‍ظل‍وم‌زاده، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی (1382). ‌س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ در ک‍ازرون. ت‍ه‍ران‌: ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای.
مشایخی ابراهیم (1393). دو قرن و نیم تعزیه در جزیره خارک. تهران: آخرین منجی.
م‍ل‍ک‌پ‍ور، جمشید (1366). س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ج‍ال‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ک‍ردن‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ در راه‌ خ‍دا، ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍ور و وال‍ی‌ ش‍ام‌، م‍ال‍ی‍ات‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ج‍ن‍اب‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍ب‍ک‍ا. تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی.
میرشکاری، علیرضا (1382). نسخه و نسخه‌نویسی تعزیه در میناب. بوشهر: نشر شروع.
ناصربخت، محمد حسین (1388). مجالس تعزیه منسوب به میرانجم. تهران: انتشارات نمایش.
ناصربخت، محمدحسین (1386). تاثیر ادبیات ایران‌زمین بر مجالس شبیه‌خوانی. تهران: پرسمان.
ناصربخت، محمدحسین (1379). نقش‌پوشی در شبیه‌خوانی. تهران: انتشارات انجمن نمایش.
نجفی‌ثانی نوقابی، زینب (1387). در مسلخ عشق: شرح تفصیلی مراسم تعزیه‌خوانی روز عاشورا. مشهد: مهرصفا.
ن‍ص‍ری‌ اش‍رف‍ی، جهانگیر‌ (1381). ‌ق‍ق‍ن‍وس‌: پ‍ی‍ش‌خ‍وان‍ی‌ه‍ا، ن‍وح‍ه‌ه‍ا، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و م‍رث‍ی‍ه‌ه‍ا در ت‍ع‍زی‍ه‌‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران. تهران: سوره مهر.
وثوقی، علی اکبر (1386). تعزیه‌خوانی در شهرستان سیرجان. کرمان: انتشارات مرکز کرمان‌شناسی.
همایونی، صادق (1380). ت‍ع‍زی‍ه‌ در ای‍ران. چاپ دوم. شیراز: نوید شیراز.
همایونی، صادق (1377). شیراز خاستگاه تعذیه. شیراز: بنیاد فارس شناسی.
همایونی‏‫‏‏، صادق (1353). ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌. شیراز: انتشارات جشن هنر شیراز.
ه‍ن‍ری، مرتضی (1381). ت‍ع‍زی‍ه‌ در خ‍ور. ت‍ه‍ران‌: انتشارات اطلاع‍ات‌.

منبع : پورتال رسمی انجمن تعزیه ایرانیان

۹۴/۰۹/۲۳ موافقین ۰ مخالفین ۰
تعزیه خوانی سنتی حبیب آباد برخوار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی